เอกสารในการจดโดเมน .TH

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH

 เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน 

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/ac.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/ac.th2.pdf

  
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

  เอกสาร :
  • หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) 

 2. 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย 

  เอกสาร :
  • หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ 
   - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน 
   -รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH 
แบบที่สองคือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ 
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย 

  เอกสาร :
  หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
(เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)

เอกสาร :
หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกและส่งแบบฟอร์ม

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/co.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/co.th2.pdf

 

 
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH

 เอกสาร : เหนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/go.th.pdf

 
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ 

แบบที่หนึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร 

เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ 

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล 

เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
 
ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/in.th.pdf


 
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .MI.TH

 เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ 


สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด รบกวนอ่านที่
http://web.schq.mi.th/mi.th

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/mi.th.pdf

 
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .NET.TH

 เอกสาร :ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/net.th.pdf

 
 

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH

 เอกสาร :หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น


กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/or.th.pdf


 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

กระบวนการหมดอายุโดเมน

ดูรูปใหญ่

Email account setup for Android (IMAP)

1.เปิดใช้งานโปรแกรม Email 2.กด Add new Account จากนั้นกรอก Email [youreusername@yourdomain.com]...

ตั้งรหัสผ่านอีเมลให้ปลอดภัย และป้องกันรหัสผ่านถูกขโมย

กรณีที่อีเมลของคุณ เป็นคนส่งสแปมจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากรหัสอีเมลของคุณถูกขโมย...

CSS สำหรับเปลี่ยนสีเว็บเป็นสีเทา

<style> html{ -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray;...

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

Powered by WHMCompleteSolution