การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้

  1. โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน และควรย้ายโดเมนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน
  2. ปิด theft protection หรือปลดล๊อกโดเมนเป็นสถานะ ok หรือ active
  3. ขอ auth-code หรือ secret code อาจจะทำได้เองใน domain control panel หรือขอจากผู้ให้บริการ
  4. ในระหว่างการย้าย ระบบจะส่งคำขอ ไปยังอีเมล ของ Admin  Email Contact Information ที่ปรากฏใน Whois  (เช็คได้ที่ http://who.is) ให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้หรือไม่  หรือแนะนำให้ท่านแจ้งเปลี่ยนกับผู้ให้บริการเดิมก่อน
  5. หลังจากได้ auth-code แล้ว แจ้งมาที่ support@smilehost.asia หรือกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าเว็บ http://login.in.th/cart.php?a=add&domain=transfer
  • 112 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

สำหรับการย้ายโดเมนเนม co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้...

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย View Whois...