การเปลี่ยน Name Server ของโดเมนเนม

หากท่านมี Name Server ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น ns1.smilehost.net , ns2.smilehost.net ให้ทำการเปลี่ยนค่า NS ดังวิธีการต่อไปนี้

 

 

 

[หมายเหตุ] ค่า Name Server ในคู่มือการใช้งาน เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (1 Votes)