การสร้าง CSR code บน Node.js Apache และ Nginx

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อติดตั้ง openssl

บน ubuntu

sudo apt-get install openssl

หรือบน centos

sudo yum install openssl

 

พิมพ์คำสั่ง openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout domain.key -out domain.csr

ระบบจะถามข้อมูลต่อไปนี้

Common name - ชื่อโดเมนเนม 

City - อำเภอ

State - จังหวัด

Country - ประเทศ เช่น TH

Organization - ชื่อบริษัท หากใช้ส่วนตัวใส่ NA

Organization Unit - แผนก หรือใส่ NA 

Email Address อีเมล

Challenge Password ไม่ต้องใส่ก็ได้

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)