การสร้าง CSR code บน Tomcat โดยใช้ keytool

พิมพ์คำสั่งเพื่อสร้าง Keystore และ Private Key

keytool -genkey -keysize 2048 -keyalg RSA -alias tomcat -keystore yourkeystore.jks

ระบบจะถามคำสั่งดังต่อไปนี้ 

What is your first and last name? – กรอกชื่อโดเมนเนม  (เช่น : domain.com or sub.domain.com).
What is the name of your organizational unit? – ระบุชื่อแผนกหรือแผนกภายในองค์กร สำหรับ SSL ประเภท DV สามารถใส่ ‘NA’.
What is the name of your organization? – ระบุชื่อที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการสำหรับธุรกิจของคุณ
What is the name of your City or Locality? – ระบุชื่ออำเภอ
What is the name of your State or Province? – ระบุชื่อจังหวัด
What is the two-letter country code for this unit? – อักษรย่อประเทศ เช่น ประเทศไทย TH

ระบบจะทวนข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
Is CN=example.com, OU=Your Organizational Unit, O=Your Organization, L=Your City, ST=Your State, C=Your Country correct?

ระบุ ‘y’ หรือ ‘yes’ หากข้อมูลถูกต้อง

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้าง CSR code:

keytool -certreq -keyalg RSA -alias tomcat -file example.csr -keystore yourkeystore.jks

กรอก keystore password ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

ให้ส่งไฟล์ example.csr มาให้ทางทีมงานเพื่อดำเนินการต่อ

 

ที่มา : https://www.ssls.com/knowledgebase/how-to-generate-a-csr-code-on-tomcat-using-keytool/

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)