การตั้งค่าสำหรับ WebRTC Ultra Low Latency Streaming

โปรแกรม OBS

Settings > Output

Rate Control : CBR

Bitrate : ตามแพลนที่ท่านใช้บริการ

Keyframe Interval : 1

CPU Usage Preset : Medium

Profile : Baseline

Tune : Zerolatency

 


โปรแกรม Wirecast

Output Settings > Edit Encoding configuration  ให้ตั้งค่า Profile เป็น Baseline

 


โปรแกรม vMix

Profile : baseline

keyframe latency : 1

Level : 3.1

Preset : medium

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)