ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย

  1. View Whois Information
  2. Modify Whois Information
  3. Modify DNS
  4. Transfer of User ID
  5. URL Forwarding
  6. Email Forwarding
  7. DNS Hosting

สำหรับ [1]-[3] สามารถแก้ไขผ่านระบบสมาชิก https://www.login.in.th

ส่วน [5]-[7] ท่านต้องเปลี่ยน name server มาที่ ns1.ezydomain.com and ns2.ezydomain.com. จึงจะสามารถใช้งานได้

 

ท่านสามารถขอ Username , Password สำหรับเข้า https://wam.manage.name/ ได้โดยติดต่อทีมงาน

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

EPP Status Code RDAP Status Mapping What does it mean? Should you do something?...

กระบวนการหมดอายุโดเมน

สำหรับ .com  ดูรูปใหญ่       สำหรับ .th ดูรูปใหญ่

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

1.โดเมนเนม .in.th (ที่จดในนามบุคคล) กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง...