การดู Report ด้วย Centova Cast

ท่านสามารถดูสถิติผู้ชมย้อนหลังได้จาก Centova Cast ดังรูป

 

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)