เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 • จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 • จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/in.th.pdf

  .CO.TH : บริษัท และ หจก.

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 1. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
  • องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  • องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
   • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ หรือ หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
     • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
     • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
 2. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร โดยต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยแล้
  • เอกสาร :หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 3. เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม (เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)
  • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/co.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/co.th2.pdf.AC.TH :  โรงเรียน

 • เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/ac.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/ac.th2.pdf
  .GO.TH : หน่วยงานราชการ

 • เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/go.th.pdf .MI.TH : หน่วยงานทหาร

 • เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/mi.th.pdf

  .NET.TH : ผู้ประกอบการ ISP

 • เอกสาร :ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/net.th.pdf

 .OR.TH : สมาคม/มูลนิธิ

 • เอกสาร :หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/or.th.pdf

 • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย View Whois...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

EPP Status Code RDAP Status Mapping What does it mean? Should you do something?...

กระบวนการหมดอายุโดเมน

สำหรับ .com  ดูรูปใหญ่       สำหรับ .th ดูรูปใหญ่

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

1.โดเมนเนม .in.th (ที่จดในนามบุคคล) กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง...