เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 • จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 • จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/in.th.pdf

  .CO.TH : บริษัท และ หจก.

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 • จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
  • องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  • องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
   • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ หรือ หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
     • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
     • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
 • จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร โดยต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยแล้
  • เอกสาร :หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม (เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)
  • เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/co.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/co.th2.pdf.AC.TH :  โรงเรียน

 • เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/ac.th1.pdf
http://www.login.in.th/pdf/ac.th2.pdf
  .GO.TH : หน่วยงานราชการ

 • เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/go.th.pdf .MI.TH : หน่วยงานทหาร

 • เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/mi.th.pdf

  .NET.TH : ผู้ประกอบการ ISP

 • เอกสาร :ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/net.th.pdf

 .OR.TH : สมาคม/มูลนิธิ

 • เอกสาร :หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

ตัวอย่างเอกสาร
http://www.login.in.th/pdf/or.th.pdf

Was this answer helpful? 4 Users Found This Useful (15 Votes)