บทความ

 Crystal Report Viewer

Downloadhttps://origin.softwaredownloads.sap.com/public/site/index.htmlhttps://www.tektutorialshu...

 IIS Request Filtering , SQL Injection , Bot Block

เปิดไฟล์ %systemroot%\system32\inetsrv\config\applicationhost.config วางคำสั่งด้านล่างนี้...

 Microsoft Drivers for PHP for SQL Server

Version 4.0 supports PHP 7.0+ on Windows and Linux Version 3.2 supports PHP 5.6, 5.5, and 5.4...

 Unable to sync a subscription with service plan (Plesk Control Panel)

Unlock the subscription: plesk bin subscription --unlock-subscription example.com...

 wail2ban

Thank you : https://github.com/glasnt/wail2banMirror Download :...

 วิธีติดตั้ง Microsoft Security Essentials บน Windows Server

Microsoft Security Essentials รองรับเฉพาะ windows 7 เท่านั้น หากต้องการติดตั้งบน Windows Server...

 วิธีเปิด cache ให้ iis

วางคำสั่งนี้ลงใน web.config   <?xml version="1.0"...

 เปิด Gpedit.msc (Group Policy Editor) ใน Windows 10 Home

1.เปิด notepad 2.วางคำสั่งข้างล่างนี้ใน notepad @echo off pushd "%~dp0" dir /b...

 แก้ปัญหา Remote Desktop "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation."

หากเจอ Error ข้อความข้างล่างนี้ An authentication error has occurred. The function requested is...

 แก้ไขปัญหา crystal report

ปัญหาRetrieving the COM class factory for component with CLSID...