แปลง .htaccess เป็น Web.config สำหรับใช้ WordPress บน IIS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>

<rules>
<rule name="Main Rule" stopProcessing="true">
<match url=".*" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
Was this answer helpful? 1 Users Found This Useful (1 Votes)