บทความ

 4 PHP Version in Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set php1_mode php-fpm ./build...

 CSF firewall for Directadmin

wget http://files.directadmin.com/services/all/csf/csf_install.sh /bin/sh ./csf_install.sh...

 How To Fix Apache Error "(28)No space left on device"

To fix it and get Apache server started again, we must clean the semaphores. Run the following...

 ImageMagick For Directadmin

yum install ImageMagick ImageMagick-devel -y [ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด...

 Installing php OpCache with CustomBuild 2.0

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set opcache yes ./build opcache...

 Network Monitor for Centos

yum install nload -y nload     yum install nethogs -y nethogs

 Optimize all MySQL Database (Directadmin)

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2`...

 Reverse-proxy NGINX + Apache on Directadmin

Custombuild 2.x: NGINX + Apache cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build...

 Script: Auto restart Apache when high-load

1: Create check file: cd /usr/local/ mkdir auto cd auto vi restart.sh Paste script:เช็คจาก...

 Security พื้นฐานของ nginx

1) vi /etc/nginx/smilehost_security.conf #some bot does not send user-agent, just block them if...

 linux script to check if a service is running and start it, if it’s stopped

Here is a simple script that will check if your specified service is running and will start it if...

 การปิด http://ip/~username เพื่อความปลอดภัย

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set userdir_access no ./build rewrite_confs...

 การปิด log ของเว็บต่างๆใน Directadmin

cp /usr/local/directadmin/data/templates/virtual_*.conf...

 การลบ Queue Mail

ลบ email que exim -bpru|awk {'print $3'}|xargs exim -Mrm exiqgrep -i -f root@ns5.1baht.net...

 การหาไฟล์จากข้อความและวันที่อัพเดท

หาข้อความว่า base64_decode ในไฟล์ .phpgrep -lr --include=*.php "base64_decode" /path...

 การอัพเดท PHPMyAdmin บน Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build update./build phpmyadmin

 การเปิด let's encrypt ใน directadmin

เข้า Directadmin ใน Admin Level ในหมวด Admin tools เลือก File Editor กดเลือก Select a file to...

 ค้นหา service จากเลข port

To list any process listening to the port 8080: lsof -i:8080   To kill any process listening...

 ติดตั้ง MSSQL Extension สำหรับ PHP

แบบที่ 1 CentOS 6 curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/6/prod.repo >...

 ทำ SSL (https) ให้ directadmin 2222

หมายเหตุ เปลี่ยน your.hostname.com เป็น host name cd /usr/local/directadmin/scripts...

 ลบ message system ใน directadmin

cd /usr/local/directadmin/data/admin echo -n "" > tickets.list

 วิธี Search & Replace ข้อความในไฟล์ต่างๆ

Search & Replace ในไฟล์เดียว cat filename.txt | sed 's/oldstring/newstring/g' >...

 วิธีการแก้ไข Nginx 502 Bad Gateway, 504 Gateway Time-out

โดยปกติแล้วหากการทำงานเครื่องที่เร็วจริงๆ หรือ traffic ไม่มากจริงๆ เราอาจจะไม่ได้พบ Error Code...

 วิธีติดตั้ง MRTG in Directadmin

yum -y remove net-snmp mrtg ; wget -qO - http://www.thzhost.com/files/mrtg.sh | sh yum -y...

 หาเว็บที่ส่ง spam

cd /var/spool/exim/input egrep "php" * -R

 เปลี่ยน SSH Port บน Centos 7

เปิด sshd_config vi /etc/ssh/sshd_config ลบ # หน้า Port และใส่เลขที่ต้องการ ..... Port 2222...

 เปลี่ยนจาก Mariadb เป็น Mysql ใน Centos 7

ลบ Mariadb rpm -qa | grep MariaDB rpm -e `rpm -qa | grep MariaDB` rpm -e --noscripts `rpm -qa...

 เปิด SpamAssassin สำหรับ Directadmin

ติดตั้ง module ที่โปรแกรมต้องใช้งาน yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA...

 เปิด mail_sni สำหรับ dovecot และ exim (Directadmin)

cd /usr/local/directadmin echo mail_sni=1 >> conf/directadmin.conf service...

 เพิ่ม Plugin CustomBuild ใน Directadmin

ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin วาง URL http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz...

 เพิ่ม Plugin Site Scanner ใน DirectAdmin

1.ติดตั้ง ClamAV cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set clamav yes...

 เพิ่ม Plugin จัดการ Email ของแต่ละ User ใน Directadmin

ไปที่ Plugin Manager ใน Directamin วาง URL http://www.directadmin.com/email_level.tar.gz ใส่...

 เพิ่ม disable_functions ใน php สำหรับเครื่องที่ใช้ Directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build secure_php

 เพิ่ม exim_conf เพื่อให้ vacation message มีให้ตั้ง encoding และ เวลาการส่ง

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set eximconf yes ./build set...

 เพิ่ม php.ini ใน File Editor ของ Directadmin

cp -pf /usr/local/directadmin/data/templates/edit_files.txt...

 การติดตั้ง CentOS Web Panel

เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง ติดตั้ง CentOS 6 แบบใหม่หมดจดเลยครับ ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม...

 การติดตั้งและใช้งาน PHP หลายเวอร์ชั่นด้วย CentOS Web Panel

หากต้องการติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบนเครื่องเดียวกันแนะนำให้ทำทันทีหลังการติดตั้ง CentOS Web...

 ตั้งค่า Cronjobs

บนโฮสเรามีหลายเวอชั่น เช่น php5.6 , 7.0 , 7.2 , 7.3 การตั้งค่า cron จึงต้องระบุเวอชั่น PHP...