บทความ

Clear RAM Memory Cache

Clear PageCache only sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

DirectAdmin: Improve performance and security

In this tutorial, I'm going to improve the DirectAdmin environment, make it faster and more...

How to Enable SSL for Ant Media Server on Ubuntu

cd /usr/local/antmedia   สร้างใหม่ sudo ./enable_ssl.sh -d www.example.com   ต่ออายุ sudo...

How to improve playback of lower-latency Apple HLS streams (Wowza)

In Wowza Streaming Engine Manager, click the Applications tab and then click live in the...

Reset ESXi 6 Evaluation License

rm -r /etc/vmware/license.cfg cp /etc/vmware/.#license.cfg /etc/vmware/license.cfg...

mysql optimize & repair all db

repair mysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -p optimize mysqlcheck -u...

mysql restore & backup

restore mysql -u username -p dbname < /path/file.sql backup mysqldump -u username -p dbname...

จูน mysql

[mysqld] local-infile=0 innodb_buffer_pool_size=256M innodb_additional_mem_pool_size=1M...

วิธีลง vm tools บน centos

yum -y install epel-release && yum -y install open-vm-tools

วิธีใช้ rsync สำหรับย้ายไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปปลายทาง

1.ที่เครื่องต้นทางให้ติดตั้ง rsync yum -y install rsync...

ตั้งค่า Cronjobs

บนโฮสเรามีหลายเวอชั่น เช่น php5.6 , 7.0 , 7.2 , 7.3 การตั้งค่า cron จึงต้องระบุเวอชั่น PHP...

Software RAID Status & Monitoring (Linux)

Source :...

วิธีการแก้ hosts file เพื่อทดสอบเว็บไซต์ก่อนเปลี่ยน Name Server

หากคุณย้ายเว็บไซต์ และต้องการทดสอบเว็บไซต์ก่อนเปลี่ยน Name Server มายังโฮสใหม่...