วิธีใช้ rsync สำหรับย้ายไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปปลายทาง

1.ที่เครื่องต้นทางให้ติดตั้ง rsync
yum -y install rsync

2.ที่เครื่องต้นทางให้พิมพ์คำสั่งข้างล่าง เพื่อย้ายไฟล์จาก Folder /home/source ไปที่ /home/destination ของไอพี 123.456.789
rsync -avz --rsh="ssh -p 22" /home/source/ root@123.456.789:/home/destination/
หรือ rsync -avz /sourcepath/ root@1.2.3.4:/destinationpath/

3.ดึงไฟล์จากเครื่องปลายทาง
rsync -avz --rsh="ssh -p 22" root@123.456.789:/home/source/ /home/destination/
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

จูน mysql

[mysqld]local-infile=0...

mysql restore & backup

restoremysql -u username -p dbname < /path/file.sql backupmysqldump -u username -p dbname...

mysql optimize & repair all db

repairmysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -poptimizemysqlcheck -u root -p...

Reverse DNS

Linux curl http://freedns.icez.net/rdns.php?hostname=xx.domain.com Windows Open Web Browser...

How to improve playback of lower-latency Apple HLS streams (Wowza)

In Wowza Streaming Engine Manager, click the Applications tab and then click live in the...