จูน mysql

[mysqld]
local-infile=0

innodb_buffer_pool_size=256M
innodb_additional_mem_pool_size=1M
innodb_log_buffer_size=500K
innodb_thread_concurrency=2
innodb_file_per_table

skip-character-set-client-handshake
skip-name-resolve
max_connections = 300
key_buffer = 512M
myisam_sort_buffer_size = 32M
join_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
sort_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 1M

table_cache = 1536
thread_cache = 4
thread_concurrency = 2
thread_cache_size = 256
wait_timeout = 3600
connect_timeout = 10
max_tmp_tables = 256
tmp_table_size = 128M
max_allowed_packet = 16M
max_connect_errors = 10
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 32M
query_cache_type = 1
query_prealloc_size = 16384
query_alloc_block_size = 16384
max_heap_table_size = 128M

 

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
open_files_limit = 16384

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

mysql restore & backup

restoremysql -u username -p dbname < /path/file.sql backupmysqldump -u username -p dbname...

mysql optimize & repair all db

repairmysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -poptimizemysqlcheck -u root -p...

Reverse DNS

Linux curl http://freedns.icez.net/rdns.php?hostname=xx.domain.com Windows Open Web Browser...

How to improve playback of lower-latency Apple HLS streams (Wowza)

In Wowza Streaming Engine Manager, click the Applications tab and then click live in the...

วิธีใช้ rsync สำหรับย้ายไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปปลายทาง

1.ที่เครื่องต้นทางให้ติดตั้ง rsync yum -y install rsync2.ที่เครื่องต้นทางให้พิมพ์คำสั่งข้างล่าง...