ไม่ต้องแก้ register_globals = On ก็เรียกใช้ตัวแปรแบบเดิมๆได้

ให้เอาโค๊ดนี้ไปไว้บนสุดของ php ที่เราเขียนหรือจะ include file เอาไปใช้ก็ได้ครับ

// Convert Variable Array To Variable
 
while(list($xVarName, $xVarvalue) = each($_GET)) {
${$xVarName} = $xVarvalue;
}
 
 
while(list($xVarName, $xVarvalue) = each($_POST)) {
${$xVarName} = $xVarvalue;
}
 
while(list($xVarName, $xVarvalue) = each($_FILES)) {
${$xVarName."_name"} = $xVarvalue['name'];
${$xVarName."_type"} = $xVarvalue['type'];
${$xVarName."_size"} = $xVarvalue['size'];
${$xVarName."_error"} = $xVarvalue['error'];
${$xVarName} = $xVarvalue['tmp_name'];
}

ที่มา http://www.unzeen.com/archives/201

Bu cavab sizə kömək etdi? 0 istifadəçi bunu faydalı hesab edir (9 səs)