PHP - String Functions

 

String Functions

การใช้สตริง (String) ภาษา php มีกาารสร้างฟังก์ชันสำหรับการทำงานกับสตริงโดยทั่วไปมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ผู้ใช้จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เพราะจะต้องนำไปให้เป็นส่วนประกอบ ในการสร้าง Web Application ขอแสดงตัวอย่างรายละเอียดดังนี้

addslahes() จะทำการเพิ่มเครื่องหมาย \ (Back Slashes) ให้กับ String ที่มีสัญลักษณ์ ('), ("), (\) ดังตัวอย่างเช่น

  <?
$data = "It 's Home.";
echo addslashes($data);
?>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ It \'s Home.


chr() เป็นฟังก์ชั่นในการแปลงค่าตัวเลข ASCII กลับมาเป็นตัวอักษรเช่น

  <?
$data = "65";
echo chr($data);
?>
 

ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษร A


echo() ใช้ในการแสดงข้อความ สามารถแสดงได้หลายบรรทัด และสามารถใช้รหัสคอบคุม String ได้ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  <?
echo "Hellow Member \n";
echo "My name is Diaw";
echo "I Design and Create
ASPThai.Net";
?>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อความ Hellow Member My name is Diaw I Design and Create ASPThai.Net
ข้อสังเกตุ สำหรับคำสั่ง \n เป็นคำสั่งสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ แต่จะใช้กับ HTML Code ดังนั้ถ้าต้องการให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใช้คำสั่ง <br>


explode() ใช้ในการแบ่ง String โดยต้องกำหนดอักขระที่ใช้แบ่ง เมื่อแบ่งเสร็จแล้วค่า String ที่ถูกแบ่งย่อยจะเก็บอยู่ในตัวแปรอาเรย์ เช่น

  <?
$a = "A B C D E F";
&b = explode(" ", $a);
echo "$b[0], $b[1]";
?>
  ใน ตัวอย่างนี้ String ที่กำหนดจะถูกแบ่งด้วยช่องว่าง โดยดูจากฟังก์ชั่น explode ค่ากำหนดแรกคืออักขระที่ใช้แบ่ง (" ") ค่ากำหนดที่ 2 คือ String ที่จะนำมาแบ่ง ($a) สุดท้าย String ที่แบ่งเรียบร้อยแล้วจะเก็บ ในอาเรย์ $b เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราดูจาก Browser คือ A, B


htmlspecialchars() ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงแท็ก HTML บน Browser เช่น

  <?
$a = "<B>ASPThai.Net</B>";
print htmlspecialchars($a)
?>
 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ <B>ASPThai.Net</B> ทำให้เวลาดูจาก Browser แทนที่จะเป็นตัวหนา กลับแสดงเป็นข้อความ HTML แทน


print() ใช้ในการแสดงข้อความ คล้ายกับคำสั่ง echo()
sprintf() ใช้ในการแสดงข้อความแต่สามารถกำหนดรูปแบบได้ เช่น

  <?
$a = 108.75;
$b = 14.15;
$total = $a + $b;
$f = sprintf ("%01.2f", $total);
print $total;
print "<BR>";
print $total;
?>
  จากตัวอย่างเป็นการกำหนดให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง


strlen() ใช้ในการจำนวนอักขระทั้งหมดใน String เช่น

  <?
$a = "ASPThai.Net";
print strlen($a);
?>
  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 11

 

strpos() ใช้ในการหาตำแหน่งของ String โดยที่ตำแหน่งแรกคือ 0 เช่น

  <?
$a = "ASPThai.Net";
print strpos($a, "Net");
?>
  จะได้ผลลัพธ์คือ 8


strrev() ใช้ในการสลับตำแหน่ง String จากหลังมาหน้า เช่น

  <?
$a = "ASPThai.Net";
print strrev($a);
?>
 

จะได้ผลลัพธ์คือ teN.iahTPSA

 

strstr() ใช้ในการค้นหาคำใน String เช่น

  <?
$a = "ASPThai.Net All in site for You";
$word = "All";
if(strstr($a,$word))
{ echo "Found."; }
else { echo "Not Found."; }
?>
  จากตัวอย่างถ้าค้นพบคำที่ค้นหาจะแสดงคำว่า Found. แต่ถ้าไม่พบจะแสดงคำว่า Not Found.

 

strtolower() ใช้ในการเปลี่ยน String ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

  <?
$a = "ASPThai.Net All in site for You";
echo strtolower($a);
?>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ aspthai.net all in site for you


strtoupper() ใช้ในการเปลี่ยน String ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  <?
$a = "ASPThai.Net All in site for You";
echo strtoupper($a);
?>
 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ASPTHAI.NET ALL IN SITE FOR YOU


str_replace() ใช้ในการค้นหาและแทนที่ String เช่น

  <?
$a = "ASPThai.Net All in site for You";
$b = str_relpace("for", "to", $a);
echo $b;
?>
 

จากตัวอย่างเป็นการค้นหาคำว่า for แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า to
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ASPThai.Net All in site to You


trim() ใช้ในการตัดช่องว่างทั้งหน้าและหลัง String เช่น

  <?
$a = " ASPThai.Net All in site for You ";
$b = trim($a);
?>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตัวแปร $b จะเก็บคำว่า "ASPThai.Net All in site for You" โดยไม่มีช่องว่างทั้งหน้าและหลัง


ucfirst() ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  <?
$a = "what are you doing?";
echo ucfirst($a);
?>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ Whai are you doing?


ucwords() ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของทุกคำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  <?
$a = "what are you doing?";
echo ucwords($a);
?>
 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ Whai Are You Doing?

 

 

 

http://science.rbru.ac.th/~anusorn/program/PHP/4_String.php

這篇文章有幫助嗎? 5 Users Found This Useful (15 Votes)

相關文章

วิธีการเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งอย่างมืออาชีพ

เมื่อท่านต้องการที่จะมี เว็บไซต์ของท่านเองซักเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเว็บส่วนตัว เว็บสำหรับบริษัีท...

การย้าย Joomla ที่ทำในคอมไปยังเครื่อง Server

เป็นการย้ายไฟล์และฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง PC ของผมไปยัง Web Server ที่ใช้งานจริงครับ...

ไม่ต้องแก้ register_globals = On ก็เรียกใช้ตัวแปรแบบเดิมๆได้

ให้เอาโค๊ดนี้ไปไว้บนสุดของ php ที่เราเขียนหรือจะ include file เอาไปใช้ก็ได้ครับ // Convert...

มาป้องกันไวรัส Iframe ที่ต้นเหตุกันดีกว่าครับ

สวัดดีครับ ตอนนี้หลายๆท่านคงกําหลังปวดหัวเพราะว่าเว็บกําลังมีปัญหาติดไวรัส Iframe...

สคริ๊ปแปลงตัวหนังสือมนุษย์ต่างดาวใน mysql ให้อ่านออก

<?phpinclude 'conf_global.php';$db_host = $INFO['sql_host'];$db_name =...