หมวดหมู่

บทความ

 DirectAdmin: Improve performance and security

In this tutorial, I'm going to improve the DirectAdmin environment, make it faster and more...

 How to improve playback of lower-latency Apple HLS streams (Wowza)

In Wowza Streaming Engine Manager, click the Applications tab and then click live in the...

 Reverse DNS

Linux curl http://freedns.icez.net/rdns.php?hostname=xx.domain.com Windows Open Web Browser...

 mysql optimize & repair all db

repair mysqlcheck --all-databases --auto-repair --silent -u root -p optimize mysqlcheck -u...

 mysql restore & backup

restore mysql -u username -p dbname < /path/file.sql backup mysqldump -u username -p dbname...

 จูน mysql

[mysqld] local-infile=0 innodb_buffer_pool_size=256M innodb_additional_mem_pool_size=1M...

 วิธีลง vm tools บน centos

yum -y install epel-release && yum -y install open-vm-tools

 วิธีใช้ rsync สำหรับย้ายไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปปลายทาง

1.ที่เครื่องต้นทางให้ติดตั้ง rsync yum -y install rsync...

 Software RAID Status & Monitoring (Linux)

Source :...