เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

1.โดเมนเนม .in.th (ที่จดในนามบุคคล)

กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และเขียนระบุว่า "ต้องการย้ายโดเมนเนม .......ชื่อโดเมนเนม.in.th....... ให้กับบริษัท ดอท อะไร จำกัด ดูแลและจัดการโดเมน ภายใต้ชื่อบัญชี support@smilehost.asia"

 

2.การย้ายโดเมนเนม .in.th (ที่จดทะเบียนในนามบริษัท) , co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้

ให้ออกหนังสือโดยใช้กระดาษที่มีหัวขององค์กร และผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ด้วยครับ มีเนื้อหาดังนี้

เรียน บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม     ทาง............(ชื่อหน่วยงาน/บริษัท).............ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมนเนมชื่อว่า ............(ชื่อโดเมนเนม)............. มีความประสงค์ที่ต้องการย้ายโดเมนเนมดังกล่าวให้กับบริษัท ดอท อะไร จำกัด ดูแลและจัดการโดเมน ภายใต้ชื่อบัญชี support@smilehost.asia
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                              ลงชื่อ...........................................
                                                                               (....................................................)
                                                                                       ตำแหน่ง...............................

 

หมายเหตุ    (1) หลังจากผู้บริหารหน่วยงาน ลงชื่อแล้วให้ scan ส่งมาที่ support@smilehost.asia
                    (2) ให้ท่านเติมข้อความ เฉพาะใน .......(จุดไข่ปลา)....... เท่านั้น
                    (3) บริษัทที่ดูแลโดเมนเนม .th ชื่อว่า บริษัท ดอท อะไร จำกัด (Dot Arai Co., Ltd.) ไม่ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนอื่นๆ นอกจากเติมข้อความในจุดไข่ปลา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง  ไฟล์ PDF     ไฟล์ Word

Cette réponse était-elle pertinente? 193 Utilisateurs l'ont trouvée utile (486 Votes)