เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

1.โดเมนเนม .in.th (ที่จดในนามบุคคล)

กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และเขียนระบุว่า "ต้องการย้ายโดเมนเนม .......ชื่อโดเมนเนม.in.th....... ให้กับบริษัท ดอท อะไร จำกัด ดูแลและจัดการโดเมน ภายใต้ชื่อบัญชี support@smilehost.asia"

 

2.การย้ายโดเมนเนม .in.th (ที่จดทะเบียนในนามบริษัท) , co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้

ให้ออกหนังสือโดยใช้กระดาษที่มีหัวขององค์กร และผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ด้วยครับ มีเนื้อหาดังนี้

เรียน บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม     ทาง............(ชื่อหน่วยงาน/บริษัท).............ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมนเนมชื่อว่า ............(ชื่อโดเมนเนม)............. มีความประสงค์ที่ต้องการย้ายโดเมนเนมดังกล่าวให้กับบริษัท ดอท อะไร จำกัด ดูแลและจัดการโดเมน ภายใต้ชื่อบัญชี support@smilehost.asia
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                              ลงชื่อ...........................................
                                                                               (....................................................)
                                                                                       ตำแหน่ง...............................

 

หมายเหตุ    (1) หลังจากผู้บริหารหน่วยงาน ลงชื่อแล้วให้ scan ส่งมาที่ support@smilehost.asia
                    (2) ให้ท่านเติมข้อความ เฉพาะใน .......(จุดไข่ปลา)....... เท่านั้น
                    (3) บริษัทที่ดูแลโดเมนเนม .th ชื่อว่า บริษัท ดอท อะไร จำกัด (Dot Arai Co., Ltd.) ไม่ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนอื่นๆ นอกจากเติมข้อความในจุดไข่ปลา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง  ไฟล์ PDF     ไฟล์ Word

  • 191 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย View Whois...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

EPP Status Code RDAP Status Mapping What does it mean? Should you do something?...

กระบวนการหมดอายุโดเมน

สำหรับ .com  ดูรูปใหญ่       สำหรับ .th ดูรูปใหญ่