เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

สำหรับการย้ายโดเมนเนม co.th , .ac.th , .go.th , .or.th ดังนี้

ให้ออกหนังสือโดยใช้กระดาษที่มีหัวขององค์กร และผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ด้วยครับ มีเนื้อหาดังนี้

เรียน บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม     ทาง............(ชื่อหน่วยงาน/บริษัท).............ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมนเนมชื่อว่า ............(ชื่อโดเมนเนม)............. มีความประสงค์ที่ต้องการย้ายโดเมนเนมดังกล่าวให้กับบริษัท ดอท อะไร จำกัด ดูแลและจัดการโดเมน ภายใต้ชื่อบัญชี support@smilehost.asia
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                              ลงชื่อ...........................................
                                                                               (....................................................)
                                                                                       ตำแหน่ง...............................

 

หมายเหตุ    (1) หลังจากผู้บริหารหน่วยงาน ลงชื่อแล้วให้ scan ส่งมาที่ support@smilehost.asia
                    (2) ให้ท่านเติมข้อความ เฉพาะใน .......(จุดไข่ปลา)....... เท่านั้น
                    (3) บริษัทที่ดูแลโดเมนเนม .th ชื่อว่า บริษัท ดอท อะไร จำกัด (Dot Arai Co., Ltd.) ไม่ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนอื่นๆ นอกจากเติมข้อความในจุดไข่ปลา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง  ไฟล์ PDF     ไฟล์ Word

  • 104 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

ACTIVE: The registry sets this status. The domain can be modified by the registrar. The...

การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้ โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน...

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย View Whois...