การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้

  1. โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน และควรย้ายโดเมนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน
  2. ปิด Theft Protection และ Whois Privacy หรือปลดล๊อกโดเมนเป็นสถานะ ok หรือ active
  3. ขอ EPP Code หรือ Auth-code หรือ Secret code จากผู้ให้บริการเดิม หรือบางระบบจะสามารถเช็คได้ด้วยตนเองจาก domain control panel 
  4. ในระหว่างการย้าย ระบบจะส่งคำขอ ไปยังอีเมล ของ Admin  Email Contact Information ที่ปรากฏใน Whois  (เช็คได้ที่ http://who.is) ให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้หรือไม่  หรือแนะนำให้ท่านแจ้งเปลี่ยนกับผู้ให้บริการเดิมก่อน
  5. หลังจากได้ auth-code แล้ว แจ้งมาที่ support@smilehost.asia หรือกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าเว็บ http://login.in.th/cart.php?a=add&domain=transfer
  • 198 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารในการจดโดเมน dot .th

 .IN.TH : บุคคลทั่วไป,ร้านค้า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น...

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic]

ระบบจัดการ DNS Hosting ของ https://wam.manage.name/ [Webnic] ประกอบไปด้วย View Whois...

สถานะต่างๆของโดเมนเนม

EPP Status Code RDAP Status Mapping What does it mean? Should you do something?...

กระบวนการหมดอายุโดเมน

สำหรับ .com  ดูรูปใหญ่       สำหรับ .th ดูรูปใหญ่

เอกสารการย้ายโดเมน dot .th

1.โดเมนเนม .in.th (ที่จดในนามบุคคล) กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง...