การย้ายโดเมน .com .net .org

การย้ายโดเมนทำได้ดังนี้

  1. โดเมนเนมต้องถูกจดมาไม่น้อยกว่า 60 วัน และควรย้ายโดเมนก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน
  2. ปิด Theft Protection และ Whois Privacy หรือปลดล๊อกโดเมนเป็นสถานะ ok หรือ active
  3. ขอ EPP Code หรือ Auth-code หรือ Secret code จากผู้ให้บริการเดิม หรือบางระบบจะสามารถเช็คได้ด้วยตนเองจาก domain control panel 
  4. ในระหว่างการย้าย ระบบจะส่งคำขอ ไปยังอีเมล ของ Admin  Email Contact Information ที่ปรากฏใน Whois  (เช็คได้ที่ http://who.is) ให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้หรือไม่  หรือแนะนำให้ท่านแจ้งเปลี่ยนกับผู้ให้บริการเดิมก่อน
  5. หลังจากได้ auth-code แล้ว แจ้งมาที่ support@smilehost.asia หรือกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าเว็บ http://login.in.th/cart.php?a=add&domain=transfer
Was this answer helpful? 200 Users Found This Useful (675 Votes)